Referater / Bestyrelsesreferater
Tidligere bestyrelsesreferater
 
2021

Bestyrelsesreferater

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. oktober.
Deltagere: Lena, Mona K, Mona O, Arne, Mugge, Kim, Torben og Per.
Afbud: Martin

1. Projektplan 2021:
Gennemgang af og opfølgning på projektplan 2021 vedtaget på bestyrelsesmøder – se projektplan i PDF fil (ligger under referaterne)

2. Tårnby Kommune:
Lokalplanen nu er vedtaget af Tårnby Kommune! Der er kommet svar på spørgsmålene, som den tidligere bestyrelse sendte ind til partshøringen…. Dog uden held med at få ændret på noget som helst. Lokalplanen er rimelig forståelig for alle, en smule lang, og vi kan ikke stille så meget op imod denne. Vi arbejder på at finde ud af den endelig håndtering i den nye bestyrelse, og lægge info ud på hjemmesiden, facebook og svare på mails snarest.
Lena igangsætter fællesmøde for formænd og næstformænd mv. i øvrige kolonihaveforeningerne i nærområdet.

3. Nyt fra Hus & omgivelser udvalget:
Følgende arrangementer er på kalenderen næste år: (er også en del af projektplanen)
• Flaghejsning
• Loppemarked
• Sommerfest
• Hjælper og præmiefest.
• Sankt Hans
• Keglefest
• 2 x frokost
• Banko
• Afslutning 2022.
Bestyrelsen vil også meget gerne være behjælpelig ved en børnenes dag, men ser gerne, at forældrene selv kommer på banen.

4. Nyt fra administration & Regnskab
Husk aflæsning af vand senest den 30. november 2021. Man kan stadig lægge en seddel i postkassen ved kontoret, eller man kan sende den på mail direkte til foreningens fællesmail (afselandia@outlook.com)
Bestyrelsen er stadig ikke lykkedes med at få adgang til foreningens bankkontoer, AL-bank rykkes kontinuerligt.

5. Nyt fra Bygge & Vurderingsudvalget:
Stenene på pladsen for enden af B gangen skal fjernes, da der skal etableres parkeringspladser.

6. Andet:
Hvis foreningens beboer har nogle problemer med naboer/genboer, eller hvad det måtte være, henstiller bestyrelsen til at man ordner dette indbyrdes. I fald dette er umuligt, kan man skrive en mail til bestyrelsen.
Bestyrelsen henstiller dog til, at man tænker på vi bor i et lille ”samfund”, hvor man bor tæt, så man må acceptere at man kan høre der er liv på den anden side af hækken/plankeværket.

Ref. Mona K.
 
Bestyrelsesmøde 16.9.21. Tilstede var alle.
 
Overlevering fra gammel bestyrelse var forløbet godt.

Britt kører advokatsag med have 111 videre.

Kontortider 2022 blev diskuteret. Datoer bliver fundet og sat på hjemmesiden. Resten af sæson 2021 vil formanden være at finde på kontoret mellem kl. 9-10.
Da det ikke vides hvor mange A nøgler der er i omløb, vil låsen til kontoret blive skiftet.

Bestyrelsesmøder vil, fremadrettet, blive holdt 1 mandag i måneden. Næste møde, 11.10.

Vi skal have en fællesmail til bestyrelsen.

Torben, Lena, Lonny og Mona K ser på hvordan vi kan få lavet en ny hjemmeside.
Der vil komme et månedligt nyhedsbrev fra formanden.
Når der er info til medlemmerne, vil der blive skrevet på facebook, at der ligger nyheder på hjemmesiden.
Når bestyrelsen kommer med info på facebook, vil kommentarfeltet som regel blive taget fra, da det er ren info.
Der er ytret ønske om at der kommer nye skabe ved vores indgange, med lys. Byggeholdet vil kigge på muligheder.
Der vil blive fælles morgenmad ved vores afslutning, søndag den 26.9 kl. 9, for dem som tilmelder sig. Mugge styrer buret på dagen, og bestyrelsen giver selvfølgelig morgenmaden og et par kasser øl, og siger tak for i år.

Lovet på generalforsamling:

Ud af kolonihaveforbundet.
Udvalg består af, Lena, Kim Post, Arne og Torben.
Torben får navn på advokat, som har kørt sager for andre haveforeninger om at komme ud.
Lena kontakter formænd fra andre haveforeninger, for at se om man skulle lave et fælles arbejde – ikke kun om udmeldelse af KF, men også generelt.


Opskrivning af andelskronen.
Andelsværdi og kloak skal slås sammen. Torben taler med revisor, og undersøger muligheden for fastsættelse af andelskronen med kloak inkluderet.

Toiletter:
Arne, Kim Post og Martin undersøger muligheder.
Mugge tager fat i Nykredit om eventuelle fondsmidler.
Der laves en plan om de ønsker vi har for nye toiletter – dametoilet handicapvenligt? 2 toiletter på herretoilet, i stedet for pissoir.

Lovet af den gamle bestyrelse:

Overdækning ved fælleshus.
Vi starter med en opmåling, og ser om vi er nødt til at ansøge kommunen om lov. Alternativ – markiser eller pergola med sejldug.

Diverse:
Lys ved lille låge skal ændres, da en beboer er generet.

Petanquebane: Byggeudvalg undersøger muligheder, og der vil nok komme en spørgerunde blandt foreningens medlemmer, for at se hvor mange der reelt ønsker en petanquebane.

Der vil blive indhentet tilbud på levering af øl og vand til buret.

Havepræmier: Jytte, have 100, vil gerne stå for dette.

Nøglekøb står Kim Post for.

Bygge/Vurderingsudvalg tager et møde med vurderingsteamet. Arne kontaktes ved salg.

Vi skal have lavet en opdateret velkomstmappe/folder til de nye som køber hus i Selandia, som indeholder diverse oplysninger.

Alle skraldespande og container er slut for 2021 den 4. oktober.

Planen i næste sæson er, at bygge noget plankeværk om alle de små skraldespande, så det ser pænt ud.

Der er 9 haver, som endnu ikke har været på pligtarbejde.

Det er have 5,13,15,49,70,193,194,195,198.

Der vil, den 3. oktober kl. 10 blive lavet et opsamlingshold, som skal male bagsiden af keglebanen, så tag tøj på til dette. Hvis man ikke møder op, får man bøde.

Aflæsning af el – uden for sæsonen, står Mugge for.

I 2022 vil aflæsning af vand nok blive ændret til tidligere på sæsonen. Så undgår vi måske at så mange glemmer det, fordi de er flyttet hjem, og derved bøder til dem som glemmer.

Have 152 skal have noget afspærring på hans matrikel, så ingen kommer til skade. Lena og Kim kontakter.

Asfalt i foreningen vil blive gennemgået af Mugge og Per.

Vejbump ved den store låge vil blive flyttet hen til plankeværk, da det bliver kørt i stykker der hvor det ligger.

Container til næste sæson skal bestilles efter nytår. Dette fremgår ligeledes af overlevering fra tidligere formand.

Der vil blive indkøbt en kæde vi kan bruge, når pladsen til haveaffaldscontainer og storskrald skal afspærres.

For fremtiden vil det koste kr. 20,- at låne foreningens trailer. Trailer vil stå på pladsen og man kan anmode Mugge om at låne denne.

Lonny, have 226, har anmodet om at leje foreningshuset til en børnefødselsdag i oktober, dette er blevet bevilliget.

Jesper have ? har spurgt om mulighed for at afholde koncert ved foreningshuset. Dette blev forkastet, da bestyrelsen mener, at det er nok med vores egne fester – sommerfest, medhjælperfest mm.

Flaghejsning/Åbning 2022 vil blive den 1. maj.

Ref. Mona K.